ANBI


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

www.belastingdienst.nl/giften

Organisatie

Stichting Charis is een Nederlandse non-profit organisatie met een Christelijke identiteit. De inkomsten van Stichting Charis bestaan uit giften van particulieren, kerkelijke gemeenten, stichtingen, organisaties en bedrijven.

Sinds 2000 zijn de oprichters Marien en Yvonne Kroon actief aan het werk in Roemenië.
Eerst hebben ze 4,5 jaar voor een Amerikaanse organisatie gewerkt om vervolgens in 2005 een eigen weg te gaan.

RSIN-nummer
RSIN: 808857472

Bestuur
Het bestuur van Stichting Charis wordt gevormd door:

Per 31 december 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dhr. E. van Beilen (voorzitter)
Mw. I. Hoogerbrug – van Dalen (secretaris)
Dhr. V. Popijus (penningmeester)
Dhr. H.C. van Noort (lid)
Mw. M.J. Popijus – Laansma (lid)
Mw. G.G. van Noort (lid)
Dhr. M. Kroon (lid)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24304587

Contactgegevens
E-mailadres: hcvannoort@ziggo.nl
Telefoonnummer: +31 182 649 074

Doelstelling
Stichting Charis heeft ten doel:

 1. Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen van Jezus Christus
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Charis verwezenlijkt haar doel door:

 • Het verkondigen van het evangelie en het voeren van daarop gerichte campagnes;
 • het geven van training door middel van het opstarten en houden van een Bijbelschool;
 • het verrichten van jeugd- en kinderwerk;
 • het afleggen van huisbezoeken;
 • het verlenen van (financiële- en materiële) hulp in armere gebieden (het verbeteren van de omstandigheden van de Roma’s door voorlichting, medische- en praktische hulp);
 • het ondersteunen en stichten van (evangelische) gemeenten;
 • het verzorgen van naschoolse opvang (met o.a. bijles en maaltijden).

Overgenomen uit de akte van oprichting d.d. 13 april 2000 en aangepast naar de huidige situatie.

Download uitgebreide versie van het beleidsplan

Beleidsplan

Stichting Charis richt zich op twee aspecten waar alle werkzaamheden onder vallen.

Zo richt zij zich op het bieden van humanitaire hulp, zoals het geven van onderwijs, toegang bieden tot basis medische zorg en het bieden van noodhulp.

Daarnaast wil Stichting Charis het evangelie van de Here Jezus uitdragen. Dit wil zij doen door het geven van praktische hulp, beschreven onder humanitaire hulp, maar ook door geestelijk onderwijs te bieden. Dit gebeurt onder andere in de kerk, maar ook in de verschillende programma’s die onder de kerk vallen.

Meerjarenplan 2019 – 2023

 • Het begeleiden en ondersteunen van tieners die naar het voortgezet onderwijs willen met o.a.: levensmiddelen, schoolmaterialen, abonnementen en sportkleding.
 • Kerstvieringen en Paasvieringen met kinderen en volwassenen, waarbij levensmiddelen worden uitgedeeld.
 • Vrouwenconferenties met ongeveer 40 vrouwen.
 • Educatieve programma’s voor volwassenen, waarin o.a. waarden worden besproken als: hygiëne, opvoeding, voorkomen en genezen van ziekten en verwondingen, budgetteren, gezonde leefgewoonten en gezonde voeding.
 • Uitdelen van goederen, waaronder: kleding en schoenen, levensmiddelen, meubelen, vitaminen, babyvoeding en houtkachels.
 • Maandelijkse begeleiding en sponsoring van gezinnen, waarin ze o.a. voorzien worden van: levensmiddelen, hout, betalen van rekeningen en medicijnen.
 • Verlenen van medische zorg, waaronder: verzorgen van kleine wonden, verstrekken van medicijnen en geven van brillen.
 • Herstellen of bouwen van woningen en toiletten in de wijk.
 • Bezoeken van de hulpvragers (en hun kinderen).
 • Organiseren van spelprogramma’s voor kinderen en tieners.
 • Wekelijkse educatieve/Christelijke programma’s voor kinderen, vrouwen en tieners, waar ze leren over waarden en doelen van het leven.
 • Het verschaffen van een warme maaltijd aan ongeveer 100 kinderen en volwassen. Elke week in de koudste maanden van het jaar en een keer per maand in de overige maanden.
 • Samenwerking met andere instanties en organisaties in Roemenië, waaronder: bejaardenhuizen, ziekenhuizen, voedselprojecten, gemeentehuis en scholen, wat bestaat uit het leveren van hulpgoederen, of het geven van gastlessen en uitwisselen van kennis.
 • Ontvangen en begeleiden van Nederlandse groepen en het samen met hen organiseren van verschillende activiteiten.
 • Samenwerking met organisaties in Nederland, waaronder GAIN, Stichting hulp Groningen, Friesland, Drenthe, de Katapult, verschillende scholen en kerken.
 • Verstrekken van informatie aan de sponsors door middel van een regelmatige nieuwsbrief.
 • Het uitbreiden van het onderwijsproject van 40 kinderen per week naar 60 kinderen per week, waarbij een nieuwe Roemeense lerares ingezet gaat worden.
 • Het starten van een groep voor mannen, waarin de nadruk gelegd zal worden op educatie over o.a.: verantwoordelijkheden, goed rentemeesterschap, zorg voor jezelf en je familie en je zelfbeeld.
 • Herstellen van de bestaande panden.
 • Jeugdkamp.
 • Uitbreiding samenwerking met andere organisaties en instanties.
 • Het verwerven van sponsors en het vergroten van de PR.
 • Excursies voor de vrouwen.
 • Ondersteunen van de tieners en volwassenen in het vinden van werkgelegenheid.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie verslagen op deze website.

Download uitgebreide versie van het beleidsplan    Jaarrekeningen