ANBI


ANBI status is a status recognizing them as official non profit organizations by the dutch government, this means gifts to a ANBI status foundation are tax deductible (in Holland)
we cannot tell you how tax laws works for the country you are in. So we strongly suggest checking your local laws on this to make sure!

the next part is the official ANBI info (in dutch)

 


ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling www.belastingdienst.nl/giften

Organisatie

Stichting Charis is een Nederlandse non-profit organisatie met een Christelijke identiteit. De inkomsten van Stichting Charis bestaan uit giften van particulieren, kerkelijke gemeenten, stichtingen, organisaties en bedrijven.

Sinds 2000 zijn de oprichters Marien en Yvonne Kroon actief aan het werk in Roemenië.
Eerst hebben ze 4,5 jaar voor een Amerikaanse organisatie gewerkt om vervolgens in 2005 een eigen weg te gaan.

RSIN-nummer
RSIN: 808857472

Bestuur
Het bestuur van Stichting Charis wordt gevormd door:

Per 31 december 2021 was de bestuurssamenstelling als volgt:
Dhr. E. van Beilen (voorzitter)
Mw. I. Hoogerbrug – van Dalen (secretaris)
Dhr. V. Popijus (penningmeester)
Dhr. H.C. van Noort (lid)
Mw. M.J. Popijus – Laansma (lid)
Mw. G.G. van Noort (lid)
Dhr. M. Kroon (lid)

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Inschrijving Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24304587
Contactgegevens
E-mailadres: hcvannoort@ziggo.nl
Telefoonnummer: +31 182 649 074
Doelstelling
Stichting Charis heeft ten doel:

 1. Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus en het maken van discipelen van Jezus Christus
 2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Stichting Charis verwezenlijkt haar doel door:

 • Het verkondigen van het evangelie en het voeren van daarop gerichte campagnes;
 • het geven van training door middel van het opstarten en houden van een Bijbelschool;
 • het verrichten van jeugd- en kinderwerk;
 • het afleggen van huisbezoeken;
 • het verlenen van (financiële- en materiële) hulp in armere gebieden (het verbeteren van de omstandigheden van de Roma’s door voorlichting, medische- en praktische hulp);
 • het ondersteunen en stichten van (evangelische) gemeenten;
 • het verzorgen van naschoolse opvang (met o.a. bijles en maaltijden).

Overgenomen uit de akte van oprichting d.d. 13 april 2000 en aangepast naar de huidige situatie.
Beleidsplan
Stichting Charis richt zich op twee aspecten waar alle werkzaamheden onder vallen.

Zo richt zij zich op het bieden van humanitaire hulp, zoals het geven van onderwijs, toegang bieden tot basis medische zorg en het bieden van noodhulp.

Daarnaast wil Stichting Charis het evangelie van de Here Jezus uitdragen. Dit wil zij doen door het geven van praktische hulp, beschreven onder humanitaire hulp, maar ook door geestelijk onderwijs te bieden. Dit gebeurt onder andere in de kerk, maar ook in de verschillende programma’s die onder de kerk vallen.
Meerjarenplan 2014 – 2017

 • Het afbouwen van ‘Casa Agape’, zodat deze in gebruik genomen kan worden als multifunctioneel gebouw (o.a. medische post, kerk, uitgifte van noodhulp);
 • uitbreiding van de medische post door het in dienst nemen van een dokter voor één dagdeel per week;
 • uitbreiden van ‘Casa Speranta’, zodat er in totaal 60 kinderen scholing kunnen krijgen en het in dienst nemen van een derde docent;
 • in dienst nemen van een fulltime maatschappelijke werker;
 • samenwerking bevorderen met de lokale overheden.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Zie verslagen op deze website.